”ATT VÅRDA OCH SKAPA” Kulturpolitiskt program (s) för Orsa kommun

Under hösten anordnade vi en kulturpolitisk studiecirkel i orsa. Resultatet blev ett lokalt kulturpolitiskt program för S i Orsa. På Årsmötet i februari presenterades programmet av cirkelledaren Leif Borgert, programmet som då fastställdes kommer nu att vara vägledande i hur vi politiskt kommer att arbeta med den lokala kulturpolitiken i Orsa.

Kulturpolitiskt program (s) för Orsa kommun

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående de så kallade Buchtpengarna i Orsa kommun

2018 hade Orsa kommun möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. Nu har summan för åren 2019 ökat till 2,26 miljoner. Detta är ett led i den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med att stärka förutsättningarna för kommunerna inom stödområde A. Kommunerna får sedan själva avgöra vad pengarna ska användas till, förutsatt att de går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. Syftet är även att detta arbete ska ske i samverkan med andra aktörer.

Utifrån ovanstående ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

•Har Orsa kommun sökt och fått dessa pengar?

•Om Orsa kommun har sökt dem vad har de i sådana fall använts till konkret med belopp för de olika insatserna?

•Om Orsa kommun har fått pengar vilka andra aktörer har kommunen samverkat med i detta arbete?

•Om Orsa kommun har fått pengar har näringslivet varit involverade i planeringen av hur pengarna ska användas?

Marie Olsson

Socialdemokraterna

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken

Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena ökar hela tiden. Dels eftersom befolkningen växer och dels för att vi lever längre och den äldre befolkningen ökar. Det innebär stora utmaningar för oss som arbetsgivare och men även för att vi fortsatt ska kunna leverera hög servicekvalitet. Det handlar ytterst om kompetensförsörjning där vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att lyckas.

Vi ser att det är allt för få som utbildar sig med inriktning mot vård och omsorg (Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet). För att fler ska söka sig till och stanna i omvårdnadsyrken yrken krävs tydliga satsningar för att öka attraktiviteten. Här kan vi som arbetsgivare göra mycket bland annat genom att upprätta tydliga partsgemensamma överenskommelser och handlingsplaner. Överenskommelser som tydliggör möjligheten till arbete efter fullföljd utbildning och personalens medbestämmande och inflytande över arbetsmiljö, arbetstider och lön.

Utifrån ovanstående föreslås:

● Att Orsakommun inför utbildningskontrakt inom kommunals avtalsområden för elever som utbildar sig genom en utbildningsanordnare i Vård och omsorgs college på gymnasienivå eller utbildar sig på gymnasiets Barn- och Fritidsprogram.

● Att kontrakten innebär att eleven vid genomförd godkänd utbildning och att de delar Orsa kommuns värdegrund får en tillsvidareanställning, heltid, inom kommunen. Eleven ska ha en anställning inom 3 månader efter avslutad utbildning.

● Att Orsakommun partsgemensamt arbetar för att förbättra inflytande och medbestämmande för alla yrken i kommunals avtalsområde, genom att upprätta partsgemensam handlingsplan. Inflytande och medbestämmande ska i större utsträckning prägla frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner.

● Att Orsa kommun genomför en översyn över alla visstidsanställningar och timvikarier på Kommunals avtalsområde.

● Att Orsa kommun årligen följer upp arbetet och handlingsplanen med att förbättra inflytande och medbestämmande genom ett besiktningsprotokoll.

Socialdemokraterna i Orsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-22

Sedan 2012 ingår Dalarna i den så kallade Kultursamverkansmodellen. Det innebär att staten lämnar ansvaret att fördela statliga kulturmedel till regionerna (tidigare landstingen). Detta förutsätter att man i en regional kulturplan kan visa hur man kan bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige att anta en kultur- och bildningsplan för åren 2019-22. I planens introduktion sägs att kommunerna spelar en stor roll för att medel till kulturen kan nå ut i hela Dalarna. Nytt i planen är att ett särskilt avsnitt ägnas åt civilsamhället, dvs det ideella föreningslivet. Man vill också ”modeller för medborgarnära opera”. Båda dessa områden är intressanta för kulturen i Orsa.

Samverkan med kommunerna sker via regionala kulturdialoger men också i avtal med enskilda kommuner. Överenskommelsen mellan Orsa kommun och Landstinget för perioden 2016-18 omfattade ett antal samverkansområden, bland annat ”Barn och unga”, ”Arrangörskap” och ”Kulturmiljö”.

Snart har det gått ett år sedan Kultur- och bildningsplanen fastställdes. Det är hög tid att begära samtal med Region Dalarna i syfte att följa upp vad som hänt med den tidigare överenskommelsen och sluta ett avtal för den nu aktuella planperioden.

Utifrån ovanstående föreslås:

•Att kommunen snarast väcker frågan hos kultur- och bildningsförvaltningen inom Region Dalarna.

Socialdemokraterna i Orsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valprogram 2019-2022 för Socialdemokraterna i Orsa

Nu har vårt lokala valprogram levererats från tryckeriet.

Valprogram 2019-2022 för Socialdemokraterna i Orsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya namn på vår lista inför valet 2018

Nya namn på Socialdemokrater i Orsa lista inför valet 2018

Socialdemokraterna i Orsa presenterar sina kandidater till kommunvalet 2018. Listan består av både nya och välbekanta namn. Listan toppas av Magnus Bjurman som varit med i kommunfullmäktige sedan 2014. Han är ny som första namn för partiet. Förutom Magnus är de översta fyra namnen på listan Marie Olsson, Anders Rosell, Gunilla Elings Friberg och en helt ny kandidat som heter Patrik Borgenstrand. Marie, Anders och Gunilla är bekanta namn sen tidigare och har alla tre varit med i politiken i Orsa under många år. Patrik är ett känt ansikte för många Orsabor eftersom han arbetar på Coop i Orsa.

Listan i övrigt visar en bredd bland partiets kandidater med olika sorters erfarenheter både från arbetsliv och föreningsliv.

Socialdemokraterna i Orsa ser fram emot valet 2018 med denna starka lista med kandidater med målsättningen att styra kommunen efter valet för att skapa den förändring och utveckling som behövs för Orsas framtid.

AFF9744C-748F-4C12-9D1A-57D628CA76CDFrån vänster i bild: Anders Rosell, Magnus Bjurman, Marie Olsson, Patrik Borgenstrand och Gunilla Elings Friberg.

Hela listan ser ni nedan

1.Magnus Bjurman,Höglunda

2.Marie Olsson,Kyrkbyn

3.Anders Rosell,Stackmora

4.Gunilla Elings Friberg,Åberga

5.Patrik Borgenstrand,Berget

6.Maria Tapper,Centrum

7.Hans Lans,Sandhed

8.Pia Ström,Trunna

9.Hans-Göran Olsson,Oljonsbyn

10.Ellenor Smids,Kyrkbyn

11.Olof Herko,Berget

12.Gun-Lis Olmats,Berget

13.Hans Sternbro,Borngärdet

14.Lotte Liljedahl,Stackmora

15.Kenneth Lilja,Kyrkbyn

16.Inger Jones-Eriksson,Sandhed

17.Hans Nahlbom,Born

18.Lillian Spännar,Vångsgärde

19.Jörgen Storm,Berget

20.Karin Bohlin,Ön

21.Björn Sinders,Höglunda

22.Karin Bruksner,Holen

23.Putte Ollars,Kyrkbyn

24.Karin Herko,Berget

25.Olle Vixner Hübinette,Kårgärde

26.Vaino Ranung,Born

27.Lennart Rosell,Berget

28.Tina Ängeby,Sundbäck

29.Håkan Elings,Kallmora

30.Ann-Britt Östlund,Ön

31.Hans Lindström,Trunna

32.Eva Tanskanen,Centrum

33.Bo Finnström,Åberga

34.Tove Berg,Kyrkbyn

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse årsmöte

Socialdemokraterna i Orsa håller årsmöte söndag 25 mars kl. 16.00 utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fastställer vi kommunfullmäktigelistan.  Riksdagsledamoten Maria Strömkvist besöker oss och vi bjuder på smörgåstårta.

Plats: kommunhuset, kommunsalen.

Alla medlemmar är varmt VÄLKOMNA!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God Jul & Gott Nytt År

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vår kandidat nr 2 till Kyrkofullmäktige.

IMG_9381Fredrik Bernharth

Jag tycker det är viktigt att kyrkan är en naturlig del av samhället. Kyrkan ska vara en öppen plats dit var och en ska kunna vända sig för att känna gemenskap och deltagande oavsett var i livet man befinner sig. Jag vill därför arbeta för att det ska finnas verksamheter där intressanta möten och diskussioner, för stora och små frågor, ska vara en del av vardagen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vår kandidat nr 6 till Kyrkofullmäktige.

5AA2B5CB-CE52-468C-A89B-8E2BDBBD8B2DHans Lans

På den tiden jag gjorde lumpen sade befälen att när kriget kommer ropar man på Gud och soldaten. Jag tror att kyrkan har ett stort värde när vi hamnar i riktigt allvarliga situationer.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar